کوره صنعتی

۲_ کوره صنعتی :

کوره صنعتی ذغال چینی
کوره صنعتی ذغال لیمو ( مرکبات)
کوره صنعتی کبابی

کوره صنعتی

۳_ کوره سنتی:

کوره سنتی ذغال چینی
کوره سنتی ذغال لیمو (مرکبات)
کوره سنتی ذغال کبابی (چاهی،  قبری)

سانتریفیوژ

۴_ سانتریفیوژ :

مکنده و دمنده

قطعات یدکی

۵_ قطعات یدکی:

سیلندر معمولی و ضد سایش
ماردون
المنت

زغال و خط تولید زغال

۸_ محصولات

انواع ذغال

مواد اولییه

۷_  مواد اولیه

انواع خاک اره
پوست گردو
خاک ذغال

فهرست